fbpx
Jenny Nyström
Jenny Nyström, professor, Sahlgrenska akademin och ansvarig för Lundbergslaboratoriet för njurforskning.

Samarbetet mellan preklinisk och klinisk njurforskning har gett nya spännande resultat kring sjukdomen IgA-nefrit. Sedan projektet beskrevs i stiftelsens årsskrift 2016, har Jenny Nyström, professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och hennes kollegor kommit några steg längre i kartläggningen av vad sjukdomen beror på.

Även om diabetesrelaterad njursjukdom är långt vanligare än IgA-nefrit, är det den vanligaste inflammatoriska njursjukdomen. Det som händer vid sjukdom är att IgA-antikroppar bildar komplex som ansamlas i njurens filtrerande enhet, och mer exakt i de så kallade mesangiala cellerna, där de ställer till skada. Varför detta sker vet man inte. Inte heller varför vissa kan ha dessa komplex och ändå inte bli sjuka, eller varför vissa blir sjuka väldigt snabbt medan andra har ett mycket mer utdraget sjukdomsförlopp.

För att ta reda på orsaken till sjukdomen har vävnadsprover från både friska njurar och njurar med IgA-nefrit undersökts för att se om något skiljer dem åt som skulle kunna vara en förklaring. I en unik studie har Jenny Nyström och hennes kollegor lyckats skilja ut de mesangiala cellerna ur vävnadsproverna och odlat dem vidare i cellodling. Fördelen med detta är att just den celltypen kan undersökas i detalj, och inte hela vävnadsprovet som ju består av en mängd olika celltyper. Uttrycket av gener och proteiner i de sjuka respektive friska cellerna har sedan jämförts för att se om man kan urskilja något mönster som är typiskt för celler från sjuk vävnad.

Dessutom har man i samarbete med amerikanska forskare undersökt vävnadsprover från patienter med IgA-nefrit med hjälp av bioinformatik för att hitta förändringar i njurens filtrationsenhet. Bioinformatiska metoder gör det möjligt att hantera stora mängder data vilket gör det lättare att upptäcka eventuella skillnader mellan frisk och sjuk vävnad. Resultatet är en lista med proteiner och gener som kan vara intressanta att studera närmare.

– Detta ger oss en plattform för framtida forskning. Man får gå vidare och titta på vad proteinerna som skiljer sig åt i sjuka respektive friska celler skulle kunna ha för funktion. Just nu arbetar vi vidare med ett specifikt protein som vi vet har med celltillväxt att göra. Just tillväxt av de mesangiala cellerna är ett problem vid IgA-nerfrit och nu vill vi försöka förstå ännu mer i detalj vad proteinet gör, säger Jenny Nyström.

IngaBritt och Arne Lundbergs laboratorium för njurforskning innebär att projekt liknande detta underlättas i framtiden när samarbetet mellan preklinisk och klinisk forskning kan fördjupas ytterligare. Jenny Nyström tycker att donationen dessutom ger en viktig signal om att forskning kring njursjukdomar är viktig. Trots att dessa idag tillhör våra folksjukdomar är det ett område där det forskas betydligt mindre än inom till exempel cancer.

Lite närmare förståelse av njurens vanligaste inflammationssjukdom